top of page

/ DISCLAIMER.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan royjustinhuiskens.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Royjustinhuiskens.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of royjustinhuiskens.com. Royjustinhuiskens.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

 

Royjustinhuiskens.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

 

Royjustinhuiskens.com garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. 

 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Royjustinhuiskens.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

/ COPYRIGHT.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot royjustinhuiskens.com, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij royjustinhuiskens.com. Royjustinhuiskens.com behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. 

 

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij royjustinhuiskens.com en/of haar licentiegevers.

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van royjustinhuiskens.com is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. 

 

Royjustinhuiskens.com heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van royjustinhuiskens.com, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. 

 

Royjustinhuiskens.com heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.

bottom of page